^ Back to Top

16 kwietnia 2023 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Koła Łowieckiego „SARNA”

 

Koło Łowieckie „SARNA” w Olecku Doliwy 21.03.2023r.

Członkowie Koła i Stażyści

Zarząd Koła Łowieckiego „SARNA” w Olecku działając na podstawie Statutu PZŁ §38 zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 16.04.23r. o godz. 10.00 w Restauracji „METAMORFOZA” w Olecku ul. Plac Zamkowy 7. Obecność wszystkich myśliwych jest obowiązkowa, ze względu na ważne podejmowanie uchwał oraz wybory do organów Koła.

Porządek Obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Odczytanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła wraz z wykonaniem planu budżetu za sezon łowiecki 2022/2023.
9. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za sezon 2022/2023.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za sezon 2022/2023.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
13. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła za sezon 2022/2023.
14. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania nad absolutorium j.w.
15. Przedstawienie planu pracy Zarządu w sezonie 2023/2024.
16. Przedstawienie planu budżetu Koła na sezon łowiecki 2023/2024.
17. Dyskusja i wnioski dotyczące powyższych planów.
18. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu i budżetu Koła na rok 2023/2024.
19. Podjęcie Uchwał dotyczących:
-przyznania finansowych nagród pracującym na rzecz koła,
-zwolnienie myśliwych, którzy ukończyli 80 rok życia ze składki członkowskiej na rzecz koła,
-powołanie Komisji ds. nowelizacji uchwał o funkcjonowaniu KŁ „Sarna” Olecko.
20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Głosowanie nad Wnioskami i Uchwałami przygotowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.
22. Zgłaszanie kandydatów do: -Zarządu Koła (Prezes, Łowczy, Podłowczy, Sekretarz, Skarbnik, Członek Zarządu ds. strzelnicy i strzelectwa, Członek Zarządu ds. gospodarstwa) -Komisji Rewizyjnej, -Delegatów na OZD.
23. Głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów do w/w organów.
24. Wolne Wnioski i sprawy różne.
25. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia, po którym zapraszamy na wspólny obiad.

Z Łowieckim Pozdrowieniem
Darz Bór
Zarząd Koła Łowieckiego
„SARNA” w Olecku

Copyright © 2024 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.